เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่เป็นมิตรกับชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน)

เราคือผู้นำธุรกิจด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green) หรือ BCG Economy ของประเทศไทย

รู้จักกับถ่านกัมมันต์

ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบทางธรรมชาติที่ถูกนำมาผ่านกรรมวิธีก่อกัมมันต์ จนออกมาเป็นของแข็งสีดำที่มีประสิทธิภาพการดูดซับพื้นที่ผิวมหาศาล

Read More

ถ่านกัมมันต์กับระบบบำบัดน้ำ

ถ่านกัมมันต์ถูกนำมาใช้งานในการทำน้ำให้บริสุทธิ์ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน โดยใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

Read More

ถ่านกัมมันต์กับระบบบำบัดอากาศ

ถ่านกัมมันต์ถูกนำมาใช้เป็นตัวกลางในการดูดซับก๊าซเสียที่ปนเปื้อนออกจากอากาศ โดยใช้หลักการดูดซับไอระเหยของสารอินทรีย์ไว้ที่ผิวของถ่านกัมมันต์

Read More
THE PRIME MINISTER'S INDUSTRY AWARD 2020

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ Right Reactivation Public Company Limited

บริษัทเราเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมิติใหม่ นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมการบริหาร จัดการ แปรรูปวัสดุเหลือใช้ และของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อนำมายืดวงจรชีวิต ผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศให้เกิดความยั่งยืน ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมของทั้งชุมชน สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

บริการให้คำปรึกษาด้าน Product Recycle และ Product Utilization กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อออกแบบระบบการจัดการ การบริหารผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน
เราดูแลธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของท่านให้ดีที่สุดด้วยเครื่องจักรทันสมัย พร้อมใส่ใจทุกกระบวนการบริการ ให้ได้มาตรฐานอย่างมืออาชีพ
เรามุ่งเน้นที่จะลดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงานให้เป็นศูนย์ พร้อมทั้งจะปฎิบัติตามกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
เราเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยแปรรูปวัสดุเหลือใช้ และของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อนำมายืดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น

สินค้าและบริการ

Certificate and Awards

ข่าวสารและกิจกรรม

ฟื้นฟูเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

" ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมของทั้งชุมชน สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น "