ไร้ท์รีแอคติเวชั่น

ฟื้นฟูสภาพอะลูมินากัมมันต์ใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

      อะลูมินากัมมันต์ (Activated Alumina) จัดเป็นวัสดุดูดซับ (Adsorbent) ชนิดหนึ่งซึ่งมีความแตกต่างจากถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) โดยอะลูมินากัมมันต์มีความสามารถในการดูดซับสารโมเลกุลมีขั้วได้ดีกว่าถ่านกัมมันต์ อันเนื่องมาจากเคมีพื้นผิวที่แตกต่างกัน เนื่องด้วยเป็นวัสดุที่ได้จากการสังเคราะห์ 100% จึงทำให้อะลูมินากัมมันต์มีคุณสมบัติที่ค่อนข้างคงที่ กล่าวคือรูพรุนมีขนาดที่ใกล้เคียงกันแตกต่างจากถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติซึ่งทำให้ได้รูพรุนที่ค่อนข้างหลากหลายขนาดดังนั้นอะลูมินากัมมันต์จึงสามารถใช้เป็นสารกรองระดับโมเลกุล (Molecular Sieve) ได้ ยกตัวอย่างเช่น การใช้เป็นสารดูดความชื้นในระบบที่มีความชื้นต่ำในระดับ ppm นอกจากนี้อะลูมินากัมมันต์ที่ผ่านการปรับปรุงโครงสร้างด้วยวิธีการทางความร้อน ยังสามารถใช้งานเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี (Catalyst) ได้อีกด้วย อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะมีการใช้งานเป็นวัสดุดูดซับ (Adsorbent) เป็นสารกรองระดับโมเลกุล (Molecular Sieve) หรือแม้กระทั่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) ก็ย่อมมีวันหมดอายุ (Dead) และกลายเป็นขยะอุตสาหกรรมในท้ายที่สุด วิธีการกำจัดดั้งเดิมที่ใช้ก็จะเป็นการเผาทำลายและฝังกลบตามลำดับ

      บริษัทฯ จึงได้มีการวิจัยและพัฒนากระบวนการฟื้นฟูสภาพอะลูมินากัมมันต์ใช้แล้วขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้ารวมทั้งเป็นการเพิ่มวงจรชีวิตให้กับวัตถุดิบนำไปสู่การใช้ประโยชน์ซ้ำ ลดการใช้ของใหม่ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy) และประสบผลสำเร็จรวมถึงสามารถต่อยอดไปสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมได้ในปัจจุบันโดย บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้สามารถรับบริการฟื้นฟูสภาพอะลูมินากัมมันต์ใช้แล้วได้ กิจกรรมทางธุรกิจนี้มีส่วนช่วยลดต้นทุนภาคการผลิตให้กับลูกค้า ลดการนำเข้าของใหม่ส่งผลดีต่อดุลการค้าของประเทศ ลดขยะฝังกลบและสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการหมุนเวียน