Breadcrubs

CEO MESSAGE

บริษัทเราเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมิติใหม่นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม การบริหาร จัดการ แปรรูปวัสดุเหลือใช้ และของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อนำมายืดวงจรชีวิต ผลิตภัณฑ์(Product Life Cycle) ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ของประเทศให้เกิดความยั่งยืน ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อม ทั้งชุมชน สังคม น่าอยู่มากขึ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. Customers (ลูกค้า) ที่ทำให้บริษัทเจริญเติบโตก้าวหน้า และเป็นกระจกส่องให้เราเห็นจุดดีจุดด้อย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

2. Employees (ผู้บริหารและพนักงาน) ที่ร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในการทำงาน มีเป้าหมายเดียวกัน สามัคคี และมีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ

3. Family (ครอบครัว) ทั้งของพนักงานและผู้บริหารที่มีส่วนสำคัญต่อการสนับสนุน เป็นเบื้องหลังของความสำเร็จของทุกท่านในทีมงานบริษัทเรา

4. Government (หน่วยงานราชการ) ที่ให้การดูแลช่วยเหลือ สนับสนุน ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาด้านต่างๆ เป็นอย่างดี

5. People (ประชาชนทั้งประเทศ) ที่บริษัทจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและอุตสาหกรรมของไทยให้ดียิ่งขึ้น

6. Social (ชุมชนและสังคม) ที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ให้และแบ่งปันกันด้วยความรักความอบอุ่น

7. Supply Chain (คู่ค้า) ที่ช่วยเหลือเกื้อกูล สนับสนุน และมีส่วนร่วมให้บริษัทได้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการเป็นทั้งคู่ค้าและคู่คิดที่ดีต่อกันเสมอมา

8. Shareholder (ผู้ถือหุ้น) ที่กำกับและมอบความไว้วางใจให้ทีมคณะผู้บริหารทำงานได้อย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลในทุกระดับ

เรียกสั้นๆ ว่านโยบาย "CEFGP3S" ที่จะนำพาบริษัทไปสู่ความวัฒนาสถาพรสืบไป
"เราจะดูแลกันและกันตลอดไปเสหมือนญาติ"

ฟื้นฟูเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

" ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น มุ่งมั่นที่จะลดอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยจากการทำงานให้เป็นศูนย์ พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง "