ไร้ท์รีแอคติเวชั่น

The Prime Minister's Industry Award 2020 & 2021

บริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล อุตสากรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์