Breadcrubs

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

เรามีจุดเด่น และศักยภาพในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้ รวมทั้งวัสดุจากอุตสาหกรรม นำมาแปรสภาพให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่เป็นอย่างดี สร้างโอกาสในการเติบโตที่ดีของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย บริษัท และคู่ค้า รวมทั้งลูกค้า ที่เล็งเห็นการยืดอายุวงจร ผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน อีกทั้งผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่รองรับการพัฒนาวงการอุตสาหกรรม พลังงาน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสังคมอย่างครบครัน

บริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน) นำเทคโนโลยีเตาหมุน (Rotary Kiln) ที่มีประสิทธิภาพสูงในการฟื้นฟูสภาพถ่านกัมมันต์ที่ใช้งานแล้ว ทำให้ได้ถ่านกัมมันต์ ที่มีคุณภาพสูง อย่างสม่ำเสมอ ลดปริมาณการสูญเสียถ่านกัมมันต์ (%Loss) และประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ในระหว่างกระบวนการฟื้นฟูสภาพ นอกจากนี้บริษัทได้ให้ความสำคัญ ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ด้วยการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษตามมาตรฐานควบคุมสิ่งแวดล้อม US EPA Standard ดังนี้

-ระบบบำบัดไอพิษโดยวิธีการเผาซ้ำ (After Burner)
-ระบบดักจับไอพิษ ​(Wet​ Scrubber)
-ระบบดักจับฝุ่น (Cyclone)
-ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีเติมอากาศ และเลี้ยงเชื้อบนแผ่นเลี้ยงเชื้อ (BIACT System : Activated Sludge and Fixed Film)
-การจัดการกาก อุตสาหกรรม โดยใช้บริการหน่วยงานที่มีมาตรฐานในการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย