Breadcrubs

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านการฟื้นฟูสภาพถ่านกัมมันต์ วัสดุดูดซับ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้งานแล้ว รวมถึงการอบไล่ความชื้นด้วยเทคโนโลยีเตาหมุนที่ทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชน

พันธกิจ

สร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้วยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างสร้างสรรค์ ด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับองค์กรไปสู่มาตรฐานสากล และการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน

คําขวัญ

Dedicated to Community and Environmental Sustainability
เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ความหมายของโลโก้บริษัท

Logo Meaning (Cyclone) หมายถึง การรีไซเคิลการนำของที่ใช้แล้ว แปรสภาพใหม่ให้สามารถนำกลับมาใช้งานได้ดังเดิม

Right Reactivation หมายถึง การฟื้นฟูประสิทธิภาพด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม

Dedicated to Community and Environmental Sustainability หมายถึง เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ฟื้นฟูเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

" ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น มุ่งมั่นที่จะลดอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยจากการทำงานให้เป็นศูนย์ พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง "