Breadcrubs

ประวัติบริษัท

บริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ Right Reactivation Public Company Limited ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งภายหลังจากนั้น บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพ เป็นบริษัท จำกัด (มหาชน) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 โดยประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเหลือใช้จากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบ หรือผลิตภัฑณ์ใหม่ บริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำถ่านกัมมันต์ ที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรม เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

สร้างองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนด้วยปณิธานที่แน่วแน่ของคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่จะดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Shareholder) ดังนี้

" ธุรกิจเราที่มีส่วนช่วยเหลือ รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม และชุมชน โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะเป็นพิษจากอุตสาหกรรม และใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้ รวมทั้งวัสดุจากอุตสาหกรรมนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ "

" ธุรกิจที่สามารถลดการนำเข้าวัตถุดิบ และผลิตภัฑณ์ใหม่จากต่างประเทศ เพื่อมาใช้ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ "

" ธุรกิจที่สามารถลดต้นทุนการผลิต และสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการได้ สร้างการหมุนเวียนการใช้งานอย่างคุ้มค่า ยืดอายุวงจรผลิตภัณฑ์ "

" ธุรกิจที่สร้างมิติใหม่ทางนวัตกรรม เทคโนโลยี และการตลาดเชิงอุตสาหกรรม ในรูปแบบการผลิตด้วยเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) สู่ชุมชน และสิ่งแวดล้อม "

ฟื้นฟูเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

" ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น มุ่งมั่นที่จะลดอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยจากการทำงานให้เป็นศูนย์ พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง "