Breadcrubs

ถ่านกัมมันต์กับระบบบำบัดอากาศ

การประยุกต์ใช้ถ่านกัมมันต์ในระบบบำบัดอากาศ ถ่านกัมมันต์ถูกนำมาใช้เป็นตัวกลางในการดูดซับก๊าซเสีย หรือไอระเหยสารอินทรีย์ ที่ปนเปื้อนออกจากอากาศ โดยใช้หลักการดูดซับไอระเหยของสารอินทรีย์ไว้ที่ผิวของถ่านกัมมันต์ ซึ่งพื้นผิวมีโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นรูพรุน ส่งผลให้ถ่านกัมมันต์มีพื้นที่ผิวสูง สามารถดูดซับสารต่างๆ เอาไว้ในปริมาณสูง จึงถูกนำไปใช้ประโยชน์มากมาย โดยเราเป็นผู้ชำนาญ ยินดีให้คำปรึกษาออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบบำบัดอากาศ กลิ่น ของเสีย และสารเคมีที่เป็นพิษต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐานที่ทางราชการกำหนดไว้