ไร้ท์รีแอคติเวชั่น

ฟื้นฟูสภาพถ่านกัมมันต์ใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

      การปนเปื้อนของสารเคมีในอากาศหรือน้ำจากกระบวนการอุตสาหกรรมก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำตามลำดับ การใช้ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการบำบัดหรือกำจัดสารเคมีปนเปื้อนเหล่านั้น เนื่องจากถ่านกัมมันต์มีโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นรูพรุน มีพื้นที่ผิวสูง และมีความสามารถในการดูดซับสารเคมีต่างๆได้ดี โดยเฉพาะสารอินทรีย์ (Organic Compound) และ โลหะหนักบางประเภท แต่เมื่อระยะเวลาการใช้งานผ่านไป ความสามารถในการดูดซับสารของถ่านกัมมันต์จะลดลงจนกระทั่งไม่สามารถใช้งานได้อีกเนื่องจากการถ่านกัมมันต์มีการดูดซับสารเคมีจนเต็มพื้นทีผิวหรือรูพรุน ทำให้เกิดการเสื่อมคุณภาพและแปรสภาพเป็นกากอุตสาหกรรมหรือเรียกว่า ถ่านกัมมันต์ใช้แล้ว (Spent Activated Carbon) การจัดการกากอุตสาหกรรมประเภทนี้แต่เดิมใช้วิธีการฝังกลบ แต่เนื่องจากถ่านกัมมันต์ใช้แล้วจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียหรืออากาศเสีย จัดเป็นของเสียอันตรายและไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติประกอบกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้น ทำให้การฝังกลบกระทำการได้ยากขึ้นและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการที่สูง ที่สำคัญที่สุดคือก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การฟื้นฟูถ่านกัมมันต์ที่ใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ จึงเป็นทางเลือกที่ดีในการจัดการ นอกจากจะเป็นการลดของเสียกากอุตสาหกรรมแล้วยังสามารถรีไซเคิลถ่านกัมมันต์ใช้แล้วและนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ดีเหมือนใหม่อีกด้วยเป็นการลดต้นทุนภาคอุตสาหกรรม

      บริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตโรงงานประเภท 106 ประกอบกิจการฟื้นฟูสภาพถ่านกัมมันต์ที่ใช้แล้วเพื่อนำกลับมาให้ประโยชน์ใหม่ จึงมีบทบาทสำคัญในการจัดการถ่านกัมมันต์ใช้แล้ว ด้วยกระบวนการรีไซเคิลที่ทันสมัยซึ่งเป็นเทคโนโลยีเตาเผาแบบหมุน (Rotary Kiln) ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์หลัก 2 ส่วน ได้แก่ 1.) เตาเผาและระบบลำเลียงและคัดร่อน 2.) ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่สามารถรองรับการบำบัดสารเคมีได้อย่างครอบคลุมจึงถือเป็นระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly) ถ่านกัมมันต์ที่ผ่านการฟื้นฟูสภาพแล้ว (Regenerated Activated Carbon) จะมีคุณภาพเหมือนกับถ่านใหม่ (Fresh Activated Carbon) ซึ่งสามารถนำกลับไปใช้งานซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความมุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพสินค้าและพัฒนากระบวนการให้ดียิ่งๆขึ้นไปรวมถึงให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของพนักงาน บริษัทฯ จึงได้นำระบบมาตรฐาน ISO มาใช้ในองค์กร 3 ระบบ ใน 3 ด้าน ได้แก่ ระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO9001:2015 ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 และ ระบบการจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018 นอกจากนี้กระบวนการผลิตยังได้รับการรับรองฮาลาล (Halal) เพื่อรองรับการฟื้นฟูสภาพถ่านกัมมันต์ใช้แล้วจากอุตสาหกรรมอาหาร

      บริษัทฯ ได้ให้บริการฟื้นฟูสภาพถ่านกัมมันต์ใช้แล้วจากหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยานยนต์ และอื่นๆ ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้มีการบำบัดถ่านกัมมันต์ใช้แล้วกว่าหมื่นตัน มีส่วนช่วยลดของเสียอุตสาหกรรมที่จะต้องฝังกลบหรือเผาทำลาย ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ซ้ำส่งเสริมเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy) และมีส่วนช่วยลดต้นทุนภาคอุตสาหกรรม ลดการนำเข้าส่งผลดีต่อดุลการค้าของประเทศ