Breadcrubs

รางวัลมาตรฐานแห่งความภาคภูมิใจ

ISO 14000:2004 Environmental Management Systems

ระบบบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ใบรับรองการขึ้นทะเบียนมาตรฐานบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2008 จากสถาบันให้การรับรองมาตรฐาน ทูฟ บอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

นโยบายสิ่งแวดล้อม

“ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น มุ่งมั่นที่จะลดปริมาณขยะ ควบคุมน้ำเสีย และประหยัดพลังงานร่วมกัน พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง”

ISO 9001:2008 Quality Management Systems

ระบบบริหารงานด้านคุณภาพของบริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ใบรับรองการขึ้นทะเบียนมาตรฐานบริหารงานด้านคุณภาพ ISO 9001:2008 จากสถาบันให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพ ทูฟ บอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

นโยบายคุณภาพ

“ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น มุ่งมั่นเพื่อบริการที่เป็นเลิศ ส่งสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า พร้อมสรรสร้างบุคลากร และพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง”

รางวัล Asean Awards 2016

บริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล ASEAN Awards 2016 (องค์กรดีเด่น) ในโครงการเสริมสร้างผู้บริหาร และนักพัฒนาระดับสูงสู่ประชาคมอาเซียนสภาเครือข่ายอาเซียน - ประเทศไทย

รางวัลสิงห์ทอง

บริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับโล่รางวัล “สิงห์ทอง” (องค์กรดีเด่นแห่งปี) ในโครงการยกย่องและสรรค์สร้างขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อความเข้มแข็งของประเทศของสว.นท (สมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย) ประจำปี 2559

รางวัลระฆังทอง

บริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับโล่รางวัล “ระฆังทอง” (องค์กรดีเด่นแห่งปี) ในงานเกียรติยศรางวัลเพื่อคนไทยและสังคมไทย

รางวัลแสงดาวแห่งความดี

บริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับโล่รางวัลแสงดาวแห่งความดีประจำปี 2559 ในสาขาองค์กรดีเด่นแห่งปี 2559

ฟื้นฟูเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

" ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น มุ่งมั่นที่จะลดอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยจากการทำงานให้เป็นศูนย์ พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง "