ไร้ท์รีแอคติเวชั่น

ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดอากาศ กำจัดกลิ่น บำบัดน้ำเสีย

      บริษัทฯ มีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบำบัดอากาศและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์รวมถึงการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม โดยทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า 10 ปี พร้อมด้วยบริการด้านวิศวกรรมในลักษณะ Turn-Key Project คือการออกแบบ จัดสร้าง ติดตั้งและเดินระบบ (Engineering Procurement and Construction, EPC)

      ยกตัวอย่างสารที่เป็นมลพิษทางอากาศ เช่น สาร Benzene Toluene Xylene (BTX) ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ก๊าซแอมโมเนีย (NH3) สารสไตลีน (Styrene) สารอินทรีย์ระเหยง่ายต่างๆ (Volatile Organic Compounds, VOCs) เป็นต้น การบำบัดสารดังกล่าวมักจะใช้อุปกรณ์หลักๆ 2 ชนิด ได้แก่ หอดูดซับ (Adsorber) และ หอกำจัดกลิ่นแบบเปียก (Wet Scrubber) โดยรายละเอียดต่างๆของอุปกรณ์ บริษัทฯ จะเป็นผู้คำนวณทำแบบวิศวกรรมและเซนต์รับรองโดยวิศวกรสิ่งแวดล้อมหรือเคมีที่มีใบอนุญาตถูกต้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการนำไปขออนุญาตจากอุตสาหกรรมจังหวัดหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป

      การบำบัดมลพิษในน้ำ บริษัทฯ จะเน้นไปที่น้ำเสียที่ปนเปื้อนสารเคมีซึ่งไม่สามารถบำบัดด้วยวิธีการเติมอากาศและ/หรือการใช้จุลินทรีย์ทั่วๆไปเหมือนกับน้ำเสียจากครัวเรือนเนื่องจากสารเคมีจะไปทำลายเชื้อจุลินทรีย์ ยกตัวอย่างสารที่เป็นมลพิษทางน้ำ เช่น สารฟีนอล (Phenol) สารคิวมีน (Cumene) สารเอมีน (Amine) สารอะโรเมติกส์ (Aromatics) เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นน้ำเสียที่มาจากกระบวนการในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี การบำบัดสารเคมีดังกล่าวนิยมใช้อุปกรณ์ถังดูดซับบรรจุถ่านกัมมันต์ ขนาดถัง ปริมาณและชนิดของถ่านกัมมันต์ที่ใช้ ก็จะแตกต่างกันตามสารเคมีที่ต้องการบำบัด ความเข้มข้น และสภาวะการใช้งาน