ไร้ท์รีแอคติเวชั่น

รับจ้างวิจัยและพัฒนาโนโลยีรีไซเคิล ฟื้นฟูสภาพ และถ่านกัมมันต์ชนิดพิเศษ

      บริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนาธุรกิจ (Research and Business Development Department) และได้ทำการขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง สามารถให้บริการรับจ้างวิจัยและพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมแก่ผู้ว่าจ้างทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนได้ โดยผู้ว่าจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี คือสามารถนำค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ 200% ประกาศในปี 2565

      “รัฐบาลได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 กำหนดให้มีการปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรณีมีรายจ่ายที่จ่ายไปเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (RDI) ให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่อธิบดีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา (https://www.rd.go.th/56999.html) สามารถหักรายจ่ายการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูงสุดถึง 2 เท่าของรายจ่ายจริง เพื่อส่งเสริมและจูงใจให้ภาคเอกชนดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมและช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”

      หน่วยงานมีภาระกิจหลักในการวิจัยเพื่อแก้โจทย์ทางอุตสาหกรรมจากลูกค้า บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ได้แก่

1) วิจัยและพัฒนากระบวนการรีไซเคิลหรือฟื้นฟูสภาพวัสดุที่หมดอายุหรือเสื่อมประสิทธิภาพการใช้งานแล้วให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือแปรสภาพไปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่มีคุณค่าและ/หรือมูลค่า

2) วิจัยและพัฒนาถ่านกัมมันต์ชนิดพิเศษ (Specialty Activated Carbon) อาทิเช่น ถ่านกันมันต์ที่มีการเติมโลหะหรือสารเคมีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับหรือทำปฏิกิริยา (Metal/Chemical Impregnated Activated Carbon) ถ่านกัมมันต์ที่มีความสามารถในการเก็บและคายประจุไฟฟ้า (Supercapacitor Activated Carbon) เป็นต้น รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนาถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรชนิดอื่นๆ