Breadcrubs

บริการล้างถ่านกัมมันต์

ถ่านกัมมันต์ที่ผ่านการใช้งานในกระบวนการต่างๆ และมีคุณภาพต่ำลงจากสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ที่ยึดจับรูพรุนของถ่านกัมมันต์ ทางบริษัทให้บริการล้างทำความสะอาด กำจัดสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ออกด้วยระบบการชะล้างด้วยน้ำคุณภาพระดับ Reverse Osmosis (R.O. Process) หรือสารละลายกรด (Acid Solution Process) โดยนำมาผ่านเครื่องไล่ความชื้น และฟื้นฟูสภาพด้วยระบบเตาอบ (Dryer) หรือเตาหมุน (Rotary Klin) ที่อุณหภูมิสูง